Testcar, s.r.o.
 

Technická prohlídka ADR

Technická prohlídka ADR je technickou prohlídkou vozidla určeného k přepravě nebezpečných věcí z hlediska plnění požadavků stanovených zvláštním právním předpisem (Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)). Tento druh technické prohlídky může provádět pouze stanice technické kontroly, která byla k této činnosti pověřena ministerstvem a jejíž pracovníci byli pro tuto činnost vyškoleni. Podmínky zabezpečení této činnosti oznámí ministerstvo ve Věstníku dopravy.

  • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
  • protokol o pravidelné technické prohlídce, pokud již byla provedena (nevztahuje se na vozidla nová, prvně uváděná do provozu)
  • doklad o provedení prvních nebo periodických zkouškách pevné nebo výměnn nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací. Zpravidla sestává ze dvou částí, a to zprávy o provedené zkoušce (např. inspekčná zprávy) a návazného osvědčení (inspekčního certifikátu) o shodě s platnými požadavky dohody ADR. Jedná-li se o cisternu, musí bt v certifikátu vydaném po 31.12.2002 uveden vždy kód cisterny a případně další ustanovení, které tato cisterna splňuje
  • doklad o zkoušce těsnosti nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací (pokud ho podle předchozího certifikátu nástavba již má mít)
  • osvědčení ADR, pokud již bylo dříve vozidlu vydáno.
 
copyright by Testcar, s.r.o., created by Evici webdesign a tvorba e-shopu, tvorba webu a tvorba e-shopu