Testcar, s.r.o.
 

Individuální dovoz silničních vozidel ze zahraničí

§ 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel pobyt nebo sídlo. Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o schválení technické způsobilosti nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady. V případě kladného rozhodnutí o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technický průkaz silničního vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla.

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla musí obsahovat:

  • obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,
  • druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla a obchodní označení vozidla,
  • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které již bylo provozováno v jiném státě, musí být doložena těmito doklady:

  • osvědčením o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technickým průkazem silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán.
  • protokolem o evidenční kontrole.

vozidel dovezených z jiného než členského státu Evropské unie musí být žádost dále doložena těmito doklady:

  • dokladem o celním odbavení vozidla,
  • technickým protokolem vydaným zkušební stanicí, jedná-li se o vozidlo kategorie O1, O2, T nebo S jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo jedná-li se o vozidla kategorií N2, N3, M2, M3, O3, O4, OT1, OT2, OT3 nebo OT4 jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 5 let.

Pro doložení žádosti doklady o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které nebylo doposud registrováno a je nově vyrobeno, platí odstavce výše zmíněné přiměřeně.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které již bylo provozováno v jiném státě, jestliže pro vozidlo bylo prokázáno udělení osvědčení o homologaci typu ES, nebo bylo prokázáno schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisů platných v jiném členském státě Evropské unie za podmínky, že vozidlo, jeho systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky splňovaly v době schvalování technické způsobilosti typu vozidla v jiném členském státě Evropské unie technické požadavky pro schvalování technické způsobilosti typu vozidla platné v téže době v České republice. Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla na základě provedené evidenční kontroly vozidla a pravidelné technické prohlídky silničního vozidla (případně provedení technické prohlídky před schválením nebo před registrací vozidla).

Jedná-li se o jednotlivě dovezené silniční vozidlo, u něhož není prokázáno udělení osvědčení o homologaci typu ES, nebo osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisů platných v tomto státě, obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o schválení technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené ze státu, který není členským státem Evropské unie, kategorie O1, O2, T nebo S, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo o vozidlo kategorií N2, N3, M2, M3, O3, O4, OT1, OT2, OT3, OT4, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 5 let na základě technického protokolu vydaného zkušební stanicí.

Pro přesný přehled všech variant viz tato tabulka v pdf (odkaz na tabulku)

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly - Individuálního dovozu silničního vozidla ze zahraničí

  • Technický průkaz ze země původu vozidla nebo jeho ověřenou kopii (u staršího vozidla)
  • COC list ze země původu vozidla nebo jeho ověřenou kopii (u nového vozidla)
  • Doklad o vyřazení vozidla z registru jiného státu bylo-li již registrováno (nahrazuje JCD vydané celním úřadem na území ČR)
 
copyright by Testcar, s.r.o., created by Evici webdesign a tvorba e-shopu, tvorba webu a tvorba e-shopu