Testcar, s.r.o.
 

Technické kontroly přestaveb silničních vozidel (včetně přestaveb na pohon LPG a CNG)

§73 a 74 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.

Za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se považují:

 • změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru,
 • změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení,
 • změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla,
 • změna kategorie vozidla.

Přestavbu silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, povoluje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti

 • Žádost o povolení přestavby silničního vozidla nebo hromadné přestavby typu silničního vozidla musí obsahovat
 • obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba,
 • druh a kategorii silničního vozidla,
 • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.

Žádost musí být doložena těmito doklady:

 • podrobným popisem přestavby silničního vozidla,
 • návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla,
 • technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,
 • technickým protokolem vydaným zkušební stanicí a u hromadné přestavby vozidla pověřenou zkušebnou.

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly – přestavby na STK:

 • originál velkého technického průkazu vozidla (nikoliv kopie, ani ověřená)
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • doklady o provedení měření emisí motoru silničního vozidla (jen u motorových vozidel), tj. osvědčení o měření emisí (růžová kartička) a protokol o měření emisí. Protokol o měření emisí motoru silničního vozidal nesmí být starší než 30 dnů. V případě staršího data měření emisí je platnost technické prohlídky omezena dobou platností měření emisí.
 • Povolení okresního úřadu k přestavbě vozidla
 • Všechny další podklady určené v povolení k přestavbě vozidla
 
copyright by Testcar, s.r.o., created by Evici webdesign a tvorba e-shopu, tvorba webu a tvorba e-shopu