TestCar

Německé a rakouské ekologické plakety

Plakety

NĚMECKÉ EKOLOGICKÉ PLAKETY:

Vyhláškou o označování vozidel s minimálním příspěvkem ke znečišťování životního prostředí škodlivými látkami (35.BImSchV – Bundesimissions-schutzverordnung) bylo ustanoveno označování vozidel tzv. „ekologickou plaketou“ dle jednotlivých kategorií znečišťování. Od 1. března 2007 mohou německá města vytvářet "ekologické zóny", do kterých smí vjíždět pouze vozidla, vybavená příslušnou ekologickou plaketou. Ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř následujících emisních stupňů (čím vyšší emisní stupeň tím ekologičtější vozidlo):


1  emisní stupeň    (bez plakety)  
2  emisní stupeň    (červená plaketa)  
3  emisní stupeň    (žlutá plaketa)  
4  emisní stupeň    (zelená plaketa)  

Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (40,- EUR) zakázán, jsou označeny dopravními značkami “Umwelt ZONE” viz. Obr. 2 a 4. Povinná doplňková značka viz. Obr. 3 s vyobrazením ekologické plakety příslušného emisního stupně a nápisem “frei” poté upřesňuje, která vozidla mohou vjet do vyznačené ekologické zóny.

obr.2  Značka začátek zóny     obr.4  Doplňková značka     obr.3  Značka konec zóny     
 Povinnost označit vozidla ekologickou plaketou při vjezdu do ekologických zón platí i pro zahraniční vozidla. Ekologickou plaketou musí být označeny všechny osobní automobily, nákladní automobily včetně tahačů a autobusy. Tato povinnost se však nevztahuje na motocykly, traktory a samojízdné stroje. Platnost plakety je neomezená, avšak je na ní uvedena registrační značka (RZ) vozidla. 


K získání ekologické plakety je nutné předložit originál velkého Technického průkazu motorového vozidla. V případě, že vlastníkem motorového vozidla je leasingová společnost a je zapsána ve velkém technickém průkazu, žadatel předloží originál velkého technického průkazu nebo kopii velkého technického průkazu s originálem osvědčením o registraci vozidla (ORV) či osvědčením o technické způsobilosti (OTP). Emisní stupeň ekologické plakety se stanoví podle emisní směrnice EHS/ES (předpisu EHK) uvedené v technickém průkazu vozidla. V případě, že v dokladech vozidla není uvedena emisní směrnice EHS/ES nebo předpis EHK, je možné doložit emisní směrnici či předpis vyjádřením výrobce vozidla nebo vyjádřením pověřené zkušebny DEKRA Automobil a.s. 

Získání německých ekologických plaket je možné na počkání na všech STK společnosti TESTCAR s.r.o. Platnost plakety je neomezená.

Cena za získání ekologické plakety je 400,- Kč s DPH

 

RAKOUSKÉ EKOLOGICKÉ PLAKETY:

Obdobný systém ekologických zón a plaket zavedlo i Rakousko. TESTCAR nabízí zajištění ekologických plaket na všech našich STK.

Povinnost vybavit se plaketou platí pro všechna vozidla kategorie N (tzn. i o pro vozidla kategorie N1). Povinnost označit vozidlo rakouskou ekologickou plaketou se vztahuje i na motorová vozidla ze zahraničí. Nízkoemisní zóny nejsou v současné době nijak značeny, tedy při vjezdu do nízkoemisní zóny Vás neupozorní žádná dopravníznačka. Doporučujeme tedy, aby si motoristé před jízdou do Rakouska vždy ověřili podle své trasy, zda na trase není nízkoemisní zóna a povinnost označit motorové vozidlo ekologickou plaketou. Tyto informace naleznete nawebových stránkách www.akkp.at nebo www.wko.at. V případě porušení hrozí motoristovi pokuta ve výši až 2 180 EUR.

Konkrétní druh plakety se přiděluje na základě zapsané emisní směrnice EHS/ES nebo předpisu EHK v Osvědčení o registraci vozidla Část II. (technický průkaz). Další doklady, které je možné předložit, je doklad o montáži filtru pevných částic, pokud jím je vozidlo dovybaveno a u tzv. „zelených vozidel“ atestu CEMT. Předložené doklady budou na STK oskenovány a předány k vyřízení pověřené organizaci v Rakousku. . Lhůta pro vyhotovení včetně všech administrativních úkonů až po konečný výdej ekologické plakety zákazníkovi činí přibližně 14 kalendářních dnů.

Získání rakouských ekologických plaket je možné na všech STK společnosti TESTCAR s.r.o. Platnost plakety je neomezená.

Cena za získání ekologické plakety je 1.300,- Kč s DPH

Rakouská plaketa