TestCar

Technické kontroly staveb vozidel

§29 až 33 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Výrobou (tj. stavbou) jednotlivého silničního vozidla se rozumí výroba nejvýše pěti kusů jednoho typu silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části vozidla a samostatného technického celku vozidla, na něž byla vydána rozhodnutí o schválení typu. O povolení výroby jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou působnosti. Příslušným k vydání povolení je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne nejpozději ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení písemné žádosti výrobce doložené předepsanými doklady.

Žádost výrobce o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla musí obsahovat

 

Žádost musí být doložena těmito doklady:

K žádosti musí být dále přiložen technický protokol vydaný zkušební stanicí a protokol o technické prohlídce, pokud se jedná o vozidlo, které podléhá režimu pravidelných technických prohlídek. Technickým protokolem se dokládá splnění podmínek uložených v rozhodnutí o povolení výroby a splnění technických požadavků stanovených prováděcím právním předpisem, protokolem o technické prohlídce se dokládá technická způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly – stavby na STK (příloha č. 2 k vyhlášce č. 211/2018 Sb.):