TestCar

Individuální dovoz silničních vozidel ze zahraničí

§ 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel pobyt nebo sídlo. Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o schválení technické způsobilosti nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady. V případě kladného rozhodnutí o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technický průkaz silničního vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla.

Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se neschvaluje podle této hlavy, pokud se jedná o

 

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla musí obsahovat

 

K žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla žadatel přiloží

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, pokud silniční vozidlo splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla, jedná-li se o

                1. jednotlivě schválené příslušným orgánem jiného členského státu, nebo

                2. jehož typ je schválen příslušným orgánem jiného členského státu,

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které není uvedeno v odstavci 1, pokud

               1. 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T nebo S, nebo

               2. 5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií, a

 

Splnění podmínek podle odstavce 1 nebo 2 se prokazuje technickým protokolem vydaným zkušební stanicí. U vozidel podle odstavce 1 písm. a) se na postup zkušební stanice použije § 22 odst. 1 obdobně

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla.

 

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly - Individuálního dovozu silničního vozidla ze zahraničí (příloha č. 2 k vyhlášce č. 211/2018 Sb.):